Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Stichting MOI, kantoorhoudende te Amsterdam en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 50945947 

 

Definities In deze algemene voorwaarden wordt de Stichting voor Maatschappelijke Ondersteuning &Integratie aangeduid met “ MOI” en de (rechts)personen en vennootschappen met wie een overeenkomst wordt beoogd en/of tot stand komt aangeduid met “Opdrachtgever”.  

 

Artikel 1 Toepasselijkheid  

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en elke offerte van MOI en eventuele aanvullende en/of opvolgende overeenkomsten met MOI. Uitsluitend door MOI schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van)deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.  

1.2 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. MOI en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

  

Artikel 2 Offerte en overeenkomst 

 

 2.1 Een offerte van MOI geschiedt vrijblijvend en is gebaseerd op door Opdrachtgever aan MOI verstrekte informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste vermogen alle informatie aan MOI heeft verstrekt, die noodzakelijk is voor en/of kan bijdragen aan een juiste uitvoering van de overeenkomst. In een offerte voorkomende fouten of omissies en niet uitsluitend tot Opdrachtgever gerichte (algemene) informatie, binden MOI niet. 

 2.2 Een door MOI uitgebrachte offerte voor een opdracht blijft van kracht tot 8 weken na datering van de offerte, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is bepaald.  

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of door de uitvoering van een opdracht door MOI. De schriftelijke aanvaarding van de opdracht door MOI wordt geacht de inhoud van de overeenkomst met Opdrachtgever correct weer te geven.  

 

Artikel 3 Uitvoering opdracht  

 

3.1 MOI is verplicht zich in te spannen om de opdracht naar beste vermogen en met zorg uit te voeren met in acht neming van de door haar schriftelijk aanvaarde afspraken.  

3.2 Opdrachtgever is verplicht om voor aanvang van de nakoming door MOI van haar verplichtingen en/of (gedurende de looptijd van de opdracht) op eerste verzoek van MOI aan haar alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is voor en/of kan bijdragen aan een juiste uitvoering van de overeenkomst.  

3.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever plaatsvindt, is Opdrachtgever verplicht aan MOI de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen.  

3.4 Door MOI kenbaar gemaakte termijnen van uitvoering van de opdracht zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan MOI bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door MOI zoveel mogelijk in acht genomen worden. MOI is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en Opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door MOI kenbaar gemaakte termijn niet een recht op beëindiging van de overeenkomst ontlenen. 

 3.5 MOI is niet verplicht om buiten de inhoud en/of omvang van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht vallende werkzaamheden te verrichten. MOI kan verlangen dat voor deze extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst met Opdrachtgever tot stand komt. 

 3.6 Indien tijdens de looptijd van de opdracht de omvang van de opdracht sterk wijzigt ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of een verzoek van de opdrachtgever, dan treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg omtrent wijziging van het voor de opdracht overeengekomen honorarium en/of prestatieafspraken. Minder werk ten gevolge van een dergelijke omstandigheid kan alleen leiden tot een lager honorarium indien MOI de in het kader van de opdracht aangegane verplichtingen daadwerkelijk kan beperken. 

 

 Artikel 4 Vergoeding en betaling  

 

4.1 Opdrachtgever is voor de opdracht aan MOI de door MOI op basis van de tarieven van MOI vastgestelde vergoedingen verschuldigd, waaronder de bedragen die MOI in het kader van en/of ten behoeve van de opdracht aan derden heeft betaald. 

 4.2 Indien MOI op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van overeengekomen opdracht vallende werkzaamheden heeft verricht, is Opdrachtgever aan MOI een op basis van door MOI gehanteerde tarieven vast te stellen extra vergoeding verschuldigd.  

4.3 Door MOI kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.  

4.4 Indien MOI gedurende de overeenkomst andere prijzen en/of tarieven vaststelt als gevolg van indexering of kostenstijging, gelden die prijzen respectievelijk tarieven vanaf de kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever.  

4.5 Facturen van MOI dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan aan MOI overeenkomstig de op de facturen voorgeschreven betalingswijze.  

4.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn betaalt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de niet-betaalde vergoeding wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is Opdrachtgever het bedrag van alle door MOI te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte aan MOI verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15 % van de hoofdsom en de vertragingsrente, met een minimum van EUR 500,00 exclusief omzetbelasting.  

4.7 MOI heeft het recht betalingen van Opdrachtgever, ondanks andersluidende vermeldingen van Opdrachtgever, (eerst) te laten strekken tot vergoeding van wettelijke rente en kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte.  

4.8 Indien Opdrachtgever betalingsverplichtingen tegenover MOI niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft MOI met onmiddellijke ingang het recht haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever volledig op te schorten.  

4.9 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van MOI voldoende zekerheid te stellen ter voldoening van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever tegenover MOI. Indien Opdrachtgever onvoldoende zekerheid biedt voor de voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, heeft MOI het recht haar verplichtingen volledig op te schorten en/of niet na te komen.

  

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst  

 

5.1 MOI heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opzegging, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: a. de wederpartij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en ten aanzien daarvan in verzuim is; b. een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan en/of tot faillietverklaring van en/of tot toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op Opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend; c. ten laste van Opdrachtgever onder MOI executoriaal beslag is gelegd; d. een tot ontbinding en/of liquidatie van de wederpartij strekkend besluit is tot stand gekomen. Opdrachtgever is verplicht MOI onmiddellijk in kennis te stellen van (kennisneming) van het plaatsvinden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. 

 5.2 Beëindiging van de overeenkomst, met inbegrip van ontbinding en opzegging, verplicht MOI in geen geval tot ongedaanmaking van de reeds door MOI ontvangen prestaties. Aan beëindiging van de overeenkomst of opschorting van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen door MOI, ontleent Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding.  

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en schadevergoeding  

 

6.1 Aansprakelijkheid van MOI is beperkt door dit artikel. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door Opdrachtgever op onrechtmatige daad van MOI gebaseerde vorderingen. Werknemers en/of hulppersonen van MOI kunnen eveneens een beroep doen op dit artikel.  

6.2 Aansprakelijkheid van MOI kan uitsluitend ontstaan, nadat Opdrachtgever MOI onverwijld na het constateren van een tekortkoming in de nakoming door MOI deugdelijk door middel van een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en MOI gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.  

6.3 Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van MOI ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van MOI en/of met door Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op Opdrachtgever tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl Opdrachtgever MOI zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door Opdrachtgever van de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door Opdrachtgever. 

 6.4 Een verplichting van MOI tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal de vergoeding, die in verband met de verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van MOI zal worden betaald.  

Als directe schade wordt niet beschouwd gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, (gevolgen van) verlies van tijd en ander nadeel dan vermogensschade. 

 

 Artikel 7 Overmacht  

 

7.1 Indien MOI door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien MOI door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers) van MOI en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en overheidsmaatregelen of weersomstandigheden. 

 7.2 Indien MOI tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan Opdrachtgever tegenover MOI geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 

 

 Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud  

 

8.1 De rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle door MOI tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, analyses, rapporten, methoden, databanken en documentatie) berusten uitsluitend bij MOI of haar licentiegever(s). Opdrachtgever zal deze voortbrengselen uitsluitend openbaar maken in het kader van de overeenkomst. Opdrachtgever zal deze voortbrengselen niet (anderszins) openbaar maken, verveelvoudigen of wijzigen en zich (ook) niet op een andere wijze als rechthebbende daarvan gedragen. Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor bedoelde voortbrengselen verwijderen of wijzigen. 

 8.2 De door MOI ten aanzien van de in artikel 8.1 bedoelde voortbrengselen aan Opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend niet exclusieve gebruiksrechten en vervallen in ieder geval met onmiddellijke ingang door gebruik van deze voortbrengselen in strijd met de rechten van MOI, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of het toepasselijke recht. Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geen rechten van intellectuele eigendom. De door MOI verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht of verlening van sublicentie 

8.3 Opdrachtgever zal MOI vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat MOI door gebruik van door Opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van MOI als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan MOI vergoedt.  

 

Artikel 9 Geheimhouding en non-concurrentie  

 

9.1 Opdrachtgever doet naar derden toe geen uitlatingen over de wijze waarop MOI haar werkzaamheden verricht en stelt de door MOI opgestelde rapporten, adviezen, stukken of andere documentatie niet aan derden ter beschikking of maakt deze anderszins openbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOI 

9.2 Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst geen werknemers en/of andere hulppersonen van MOI in dienst nemen en/of daarmee onderhandelingen voeren met het oog op indiensttreding bij Opdrachtgever, dan zonder voorafgaande toestemming van MOI en tegen betaling van een door MOI te bepalen vergoeding door Opdrachtgever.  

9.3 Bij overtreding van artikel 9.1 en/of 9.2 door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan MOI een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,00 per overtreding en EUR 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als één gehele dag wordt gezien. Daarnaast staat het MOI vrij schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

  

Artikel 10 Vrijwaring Privacyaanspraken 

 

Opdrachtgever staat er voor in dat door MOI te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal MOI vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door MOI verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht (zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten) worden geschonden. 

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . De algemene voorwaarden zijn per 22 maart 2015 updatet.